2

ពិសារអាហារជាមួយដបស្រាពណ៌សស្រាសំយោគ

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

កន្លែងលេងស្មៅសិប្បនិម្មិតគម្រោងសួននៅឧទ្យាននៅលីម៉ាប្រទេសប៉េរូ